ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες σχεδιασμού Τεχνολογικών πάρκων / εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οικοτουρισμού / δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / αλιευτικός και καταδυτικός τουρισμός.
  • Μελέτες κόστους βιωσιμότητας μονάδων παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
  • Μελέτες για δυνατότητα ένταξης σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για την διάχυση της πληροφορίας και την οργάνωση συναντήσεων διαβούλευσης και δικτύωσης.
  • Τεχνικοοικονομικές μελέτες τουριστικών επενδύσεων.