ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

  • Περιβαλλοντική αποτύπωση περιοχής και ανθρωπογενών πιέσεων/δράσεων.
  • Τεκμηρίωση κύριων προβλημάτων.
  • Προτάσεις – Έργα – Διαβούλευση - Δράσεις διαχείρισης.

Η εταιρεία καταρτίζει διαχειριστικά σχέδια προστατευόμενων περιοχών στην παράκτια ζώνη και στην ενδοχώρα για ένταξη στο δίκτυο ‘NATURA 2000’, εθνικά πάρκα, λεκάνες απορροής ποταμών, καθώς και διαχειριστικά σχέδια περιοχών στα πλαίσια σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, διαχειριστικά σχέδια στην παραποτάμια και παρόχθια ζώνη (π.χ. αμμοληψίες)).


‘Διαχειριστικά σχέδια στην παράκτια ζώνη – Ολοκληρωμένη Διαχείριση παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)’