Η πιο ευάλωτη περίοδος στη ζωή των ψαριών είναι η περίοδος από το αυγό στο γόνο όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού χάνεται στη διαδρομή, λόγω της φυσικής θνησιμότητας. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη φυσική θνησιμότητα, οι συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς και την αλιεία θα είναι καταλυτικές.