Τομείς εξειδίκευσης

  • Εκπόνηση μελετών για τον καθορισμό «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» γνωστές ως Π.Ο.Α.Υ., με βάση το χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση των παράκτιων περιοχών και σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας. Αποτελέσματα των μελετών αυτών είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας καθώς και της ένταξης της δραστηριότητας της υδατοκαλλιέργειας στην παράκτια ζώνη. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες απώτερο στόχο έχουν να μειώσουν το κόστος και το χρόνο έκδοσης Αποφάσεων, Αδειών για τη λειτουργία επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.

  • Εκπόνηση μελετών για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας / ή και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης (π.χ. ιχθυογεννητικό σταθμό, συσκευαστήριο κλπ). Οι σχετικές εργασίες αφορούν εκπόνηση χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών (περιβαλλοντική αδειοδότηση), σχεδιασμό και ανάπτυξη επενδυτικών έργων, έργα επί αιγιαλού και παραλίας, έκδοση άδειας χρήσης νερού, κτηνιατρική άδεια και κωδικό εκμετάλλευσης, μελέτες διάθεσης αποβλήτων.

  • Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων περιοχών (Προστατευόμενες Περιοχές ποταμού Καλαμά και εκβολές ποταμού, Π.Ε. Θεσπρωτίας
    , Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων αμμοληψίας στον Αξιό ποταμό, Π.Ε. Κιλκίς
    ).

  • Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.

  • Σχέδια διαχείρισης αλιευτικής προσπάθειας.