Στόχοι της εταιρείας

Οι στόχοι της εταιρείας καθορίζονται με βάση τις εθνικές Στρατηγικές Ανάπτυξης, αντλώντας βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες από τη Διεθνή Κοινότητα. Η εταιρεία προσανατολίζεται προς τους ακόλουθους τομείς:

  • Εκπόνηση μελετών σχετικά με την εφαρμοσμένη έρευνα για θέματα περιβάλλοντος και περιορισμού των επιπτώσεων από ανθρωπογενείς επεμβάσεις.
  • Εκπόνηση μελετών σχετικά με την παραγωγή νέων προϊόντων και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
  • Διεξαγωγή μελετών για την ανάπτυξη επώνυμων προϊόντων ονομασίας προέλευσης.
  • Έρευνα για βιώσιμη και αειφορική αλιεία.

Επιπλέον η ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε., προσανατολισμένη στην έρευνα και την γνώση, βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πλαίσιο θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, διαχειριστικά σχέδια περιοχών, ολοκληρωμένη ανάπτυξη παράκτιας ζώνης, χωροταξικό σχεδιασμό, υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, κλιματική αλλαγή, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμό κ.α.