Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Η εταιρεία «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται σε Μελέτες και παροχή συμβουλών επένδυσης για Περιβαλλοντικά θέματα, Χωροταξικό σχεδιασμό, Διαχειριστικά Σχέδια Παράκτιας Ζώνης, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια, Αγροτουρισμό, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας, Marketing και Εξεύρεση νέων αγορών, Τυποποίηση και Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Οι δραστηριότητες και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της εταιρείας ασκούνται τα τελευταία 24 χρόνια.

Ιστορικό και Εταιρική παρουσίαση