ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εταιρεία διεξάγει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με βάση την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, και ειδικεύεται σε διάφορους τομείς, όπως η υδατοκαλλιέργεια, ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός, ο αγροτουρισμός και άλλα έργα στην παράκτια ζώνη αλλά και την ηπειρωτική χώρα.