ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Μελέτες καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Χωροταξικός σχεδιασμός και χαρτογράφηση Π.Ο.Α.Υ.

  • Ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα στα πλαίσια των Π.Ο.Α.Υ.
  • Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.

Σχεδιασμός και εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών, στα πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης

  • Μελέτες Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 135 Β /27-01-2014)
  • Μελέτες εκτίμησης φέρουσας ικανότητας οικοσυστημάτων
  • Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (monitoring)

Μελέτες εξεύρεσης και επιλογής θέσης για την χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Μελέτες για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Μελέτες άδειας χρήσης νερού.

Μελέτες για την χορήγηση κτηνιατρικής αδείας και κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης.

Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών συστημάτων Διαχείρισης και Διάθεσης αποβλήτων.

Σχεδιασμός και εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών, στα πλαίσια βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

  • Προτάσεις Παραγωγικών Επενδυτικών Σχεδίων για χρηματοδότηση από Κοινοτικά και Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Μελέτες μεταποίησης, εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων.
  • Μελέτες σχεδιασμού εργοστασίων ιχθυοτροφών και κιβωτίων συσκευασίας αλιευμάτων.
  • Έρευνα και αξιολόγηση εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.