Διαχειριστικά σχέδια–Ολοκληρωμένη Διαχείριση παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια (2002-2014) έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στην εκπόνηση μελετών για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει:

  • Διαδικασίες δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. και ένταξης επιχειρήσεων σε αυτές.
  • Σχεδιασμό θαλάσσιων και χερσαίων ζωνών Π.Ο.Α.Υ. (με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), τηλεπισκόπηση και χαρτογράφηση για τη διαχείριση δεδομένων, ανάλυση και μοντελοποίηση).
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύσταση φορέων διαχείρισης και λειτουργίας Π.Ο.Α.Υ.
  • Προτάσεις για την λειτουργική σύνδεση και την αρμονική συνύπαρξη της Π.Ο.Α.Υ. με το ευρύτερο περιβάλλον (υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής παράκτιου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, υποστήριξη υπηρεσιών και επιχειρήσεων στον εντοπισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης και επέκτασης της υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά τις απαιτήσεις χώρου και τις συγκρούσεις με άλλους χρήστες της παράκτιας ζώνης).
  • Παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας του νερού στο πλαίσιο λειτουργίας των Π.Ο.Α.Υ. (σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης – monitoring, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περιοχής).

Έχουμε εκπονήσει: