ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Παροχή συμβουλών για την σύνταξη κανονισμού λειτουργίας φορέων Π.Ο.Α.Υ.
  • Παροχή συμβουλών για την αδειοδότηση των μονάδων βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
  • Προετοιμασία απολογιστικών εκθέσεων για τους μηχανισμούς πιστοποίησης έργων.