Υδατοκαλλιέργειες

Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών υδατοκαλλιεργητικών μονάδων με χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης και συνοδά έργα (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση):

  • Πλωτές μονάδες (ιχθυοκαλλιέργεια, οστρακοκαλλιέργεια)


  • Χερσαίες εγκαταστάσεις (ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες προπάχυνσης, συσκευαστήρια - μεταποιητήρια - τυποποιητήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, κέντρα εμπορίας, λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, αποθήκες, υποδομές διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, λιμενικά έργα).


  • Σχεδιασμός μεθόδων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας - θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες κι άλλα είδη όπως πέστροφα, κυπρίνοι, χέλια, κέφαλοι, μύδια, στρείδια κλπ., τόσο σε ανοιχτά όσο και σε κλειστά ‘βιοασφαλή’ συστήματα ανακύκλωσης.
  • Σχεδιασμός μεθόδων παραγωγής νέων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (κόκκινος τόνος, γαρίδα, γλώσσα, βατράχια κ.λ.π.).
  • Εκπόνηση μελετών σπογγοκαλλιέργειας.
  • Εκπόνηση μελετών διακοσμητικών ψαριών.
  • Μελέτες παραδοσιακών υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων εκτατικού και ημιεντατικού τύπου.
  • Σχεδιασμός υδατοκαλλιεργητικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων με εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
  • Έρευνα & Ανάπτυξη (R & D) και ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας.
  • Πιλοτικά σχέδια καινοτόμου τεχνολογίας.