16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Αργυρού Ι., Τριανταφυλλίδης Γ., Ιορδανίδου Κ., Τσίκληρας Α. Στρατηγικές για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (Πρόγραμμα DiscardLess). Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 6-9 Οκτωβρίου 2016, Καβάλα, Ελλάδα.