16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Καπανταγάκης Α., Divanach P., Κεντούρη Μ., Ντούνας Κ., Διαμαντίδης Ι., Αργυρού Ι., Τριανταφυλλίδης Γ., 2016. Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών (ECONET). Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 6-9 Οκτωβρίου 2016, Καβάλα, Ελλάδα.