Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, όπως:

  • υδατοκαλλιέργεια
  • αγροτικός τομέας
  • τουρισμός
  • αγροτουρισμός
  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στο ανωτέρω πλαίσιο εκπονούνται Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 καθώς επίσης και σε περιοχές για τις οποίες προβλέπονται ειδικές πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης και συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις.

Δείτε Έργα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων