• Τεχνολογικές Πλατφόρμες
  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικών πωλήσεων αλιευτικών προϊόντων
  • Σχεδιασμός τεχνολογικών πάρκων
  • Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. και πρωτοβουλίες για Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, έρευνα και τεχνολογικές εφαρμογές στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για την διάχυση της πληροφορίας και την οργάνωση συναντήσεων διαβούλευσης και δικτύωσης
Δείτε Καινοτόμες Λύσεις για την απόκριση σε Θαλάσσιες Προκλήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα