Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στη Νήσο Οξειά

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Οξειάς και των δυτικών ακτών του λόφου Κουτσιλάρη, στην Δυτική Ελλάδα.
(Πελάτης: ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι.Κ.Ε.).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην νήσο Κεφαλονιά

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον κόλπο Αργοστολίου, νήσου Κεφαλονιάς Ιονίων Νήσων.
(Πελάτης: ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Άμπελο Σιθωνίας

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Άμπελο Σιθωνίας, στην Χαλκιδική, στην Βόρεια Ελλάδα.
(Πελάτης: Π.Ο.Α.Υ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις θαλάσσιες περιοχής των κόλπων Βορείου & Νοτίου Ευβοϊκού και Διαύλου Ωρεών

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις θαλάσσιες περιοχές των κόλπων Βορείου & Νοτίου Ευβοϊκού και Διαύλου Ωρεών, στην Κεντρική Ελλάδα.
(Πελάτης: ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΕ).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη περιοχή του Αμβρακικού κόλπου

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη περιοχή του Αμβρακικού κόλπου, στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
(Πελάτης: Π.Ο.Α.Υ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στο σύμπλεγμα των Διαπορίων Νήσων του Σαρωνικού κόλπου και στην νήσο Σαλαμίνα

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στο σύμπλεγμα των Διαπορίων Νήσων του Σαρωνικού κόλπου, τη νήσο Σαλαμίνα και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, στα νησιά και τις ακτές της Αττικής
(Πελάτης: Π.Ο.Α.Υ. ΔΙΑΠΟΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι.Κ.Ε.).

Καθορισμός Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Λέρου

Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Λέρου και της ευρύτερης περιοχής (Νότιο Αιγαίο)
(Πελάτης: ΠΟΑΥ ΛΕΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.).

Πρόταση για την καλλιέργεια μεσογειακών θαλάσσιων ειδών ψαριών με χρήση συστημάτων πλωτών ιχθυοκλωβών στην Αλβανία.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για θαλάσσια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας και προαιρετικά για χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (εκκολαπτήριο, μονάδα συσκευασίας) στην Αλβανία.

 • Επιλογή θέσης
 • Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Ανάλυση Ευαισθησίας

(Φορέας: Optima Legal & Financial / ARKA DEVELOPMENT SHPK).

Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Υδατοκαλλιέργειες «Ε.ΤΕ.Π.Υ.»

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Υδατοκαλλιέργειες «Ε.ΤΕ.Π.Υ.». Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Υδατοκαλλιέργειες. Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών.

(Πελάτης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας).

Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας

«Προσδιορισμός της βέλτιστης μορφολογίας της τσιπούρας, ανάπτυξη σύγχρονων μορφομετρικών εργαλείων και έλεγχος της γενετικής τους βάσης για την ενσωμάτωση του σχήματος σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης». Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος.
 • Εκπόνηση εκθέσεων και αναφορών για τους μηχανισμούς πιστοποίησης του έργου.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

(Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.)

Βελτιστοποίηση διαχείρισης της διατροφής

Βελτιστοποίηση διαχείρισης της διατροφής μέσω χρήσης συστημάτων βίντεο-  απεικόνισης στις Ελληνικές Θαλασσοκαλλιέργειες. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος.
 • Εκπόνηση εκθέσεων και αναφορών για τους μηχανισμούς πιστοποίησης του έργου.
 • Εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

(Πελάτης: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.)

Τεχνική έκθεση για τη διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό την παραχώρηση τριών έργων ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσιους πλωτούς κλωβούς, σε τρεις τοποθεσίες στο βόρειο τμήμα του Κατάρ.
 • Κατάλογος θαλάσσιων περιοχών στις οποίες προτιμά να επενδύσει ο Όμιλος Al-Muftah
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη – Μελέτη σκοπιμότητας

(Πελάτης: Al-Muftah Group)

Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης στον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο δημιουργίας του «Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη» (BLUE LAB) στο Δήμο του Πειραιά


Η κα Αργυρού Ιωάννα Ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΝΑΥΣ διετέλεσε Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Βlue lab και ως Εμπειρογνώμονας στον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, με παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης και ειδικότερα στον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας ως κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας με μεγάλο δυναμικό για Καινοτομία, Βιώσιμη και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Το Blue Lab, μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά αποτελεί το Πρώτο Κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

(Πελάτης: PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)