Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών

ECONET είναι το ακρωνύμιο του έργου «Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών».
Το έργο ECO-NET είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, της εταιρείας ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΝΑΥΣ, με στόχο την ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα, που θα μπορέσουν ταυτόχρονα να βοηθήσουν τον αλιευτικό κλάδο να εφαρμόσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα προστασίας των ψαριών, με φθηνά υλικά.
Η κεντρική ιδέα του έργου ECONET είναι να δημιουργήσει φθηνές, απλές στην κατασκευή και εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τις συμβατικές εφαρμογές, στην ανάταξη των αποθεμάτων ψαριών (www.ecoreefs.gr).
(Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας).

Στρατηγικές για τη σταδιακή μείωση των απορρίψεων στην Ευρωπαϊκή Αλιεία (DiscardLess).

Πρόγραμμα: HORIZON 2020 – Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020), Κοινοπραξία εταίρων.

Η Κοινοπραξία αυτή των 31 εταίρων από 12 χώρες με επικεφαλής το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU Aqua), μέσα από το Πρόγραμμα DiscardLess θα παρέχει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις μεθόδους που απαιτούνται για την επιτυχή μείωση των απορρίψεων στην Ευρωπαϊκή Αλιεία.  Για να επιτευχθεί αυτό, το DiscardLess λειτουργεί μέσω συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων, ενδιαφερόμενων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για να υποστηρίξει και να προωθήσει πρακτικές, εφικτές, αποδεκτές και οικονομικά αποδοτικές, στρατηγικές μετριασμού των απορρίψεων, ώστε η υποχρέωση εκφόρτωσης της Ε.Ε. να είναι λειτουργική, αξιόπιστη και νόμιμη.

Η συνεργατική προσέγγιση του DiscardLess διασφαλίζει ότι τα ανεπτυγμένα εργαλεία, οι πληροφορίες και οι στρατηγικές θα παρέχουν συναφή, αποδεκτά και οικονομικά αποδοτικά μέσα, με ευρεία αποδοχή από την κοινωνία, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Το DiscardLess έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις ταυτόχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες μελέτης και εφαρμογής μιας ριζικής νέας διαχειριστικής προσέγγισης. Η τοποθέτηση του DiscardLess στο πλαίσιο της πολιτικής του, θα φέρει στο προσκήνιο την τεκμηρίωση μιας θεμελιώδους αλλαγής στη διαχείριση της ευρωπαϊκής αλιείας.

(www.discardless.eu)

Απασχόληση μη τοπικού εργατικού δυναμικού στον τομέα της Αλιείας

Σκοπός της Μελέτης ήταν να παρέχει στην Επιτροπή μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και έναν κατάλογο αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, σχετικά με την απασχόληση μη τοπικού εργατικού δυναμικού εντός της κοινοτικής αλιευτικής βιομηχανίας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποιητικής βιομηχανίας των παράκτιων κρατών της ΕΕ. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν και ερμηνεύθηκαν προκειμένου να παρέχουν μια αξιολόγηση και περιγραφή των τάσεων μεταξύ του 2008 και του 2015. Επιπλέον, δεδομένα συλλέχθηκαν σε επίπεδο κρατών μελών και σε σύγκριση με τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Η μελέτη στην Ελλάδα επικεντρώθηκε στο νησί της Εύβοιας. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι η Εύβοια είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους όπου η υδατοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και για πολύ καιρό φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών και όγκο παραγωγής.

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσω μιας σειράς σκοπών / στόχων που συνοψίζονται ως εξής:

 1. Φάση Έναρξης
 • Βελτιστοποίηση περιπτωσιολογικών μελετών
 • Ορισμός ομάδων περιπτωσιολογικών μελετών (ορισμός ομάδων συλλογής τοπικών δεδομένων για τις περιπτωσιολογικές μελέτες και βασικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη)
 • Σχέδιο δραστηριοποίησης και ενεργοποίησης των ενδιαφερομένων μερών (Καθορισμός βασικών ενδιαφερόμενων μερών με τα οποία θα επικοινωνήσει η αρμόδια ομάδα για τη συλλογή δεδομένων / πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Καθορισμός τοπικών ενδιαφερόμενων μερών με τα οποία θα επικοινωνήσει η αρμόδια ομάδα κατά τη διάρκεια περιπτωσιολογικών μελετών)
 • Προκαταρκτική αναζήτηση πηγών δεδομένων (προσδιορισμός εθνικών / τοπικών πηγών δεδομένων για συλλογή)
 1. Φάση συλλογής δεδομένων:
 • Πρότυπα δέσμευσης ενδιαφερομένων (πιλοτικός σχεδιασμός και αναθεώρηση προτύπων διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη)
 • Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκαταρκτική ανάλυση των πηγών δεδομένων)
 • Διεξαγωγή πιλοτικής περιπτωσιολογικής μελέτης (Περιπτωσιολογική Μελέτη – Ελλάδα – Εύβοια)
 • Αναφορά (Ενδιάμεση έκθεση)
 1. Φάση ανάλυσης και αναφοράς:
 • Αναφορές περιπτωσιολογικής μελέτης και ανασκόπηση/επανεξέταση.

(Πελάτης: MRAG Ltd μέσω της συμφωνίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Χάρτης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των ΑΟΖ των σχετικών χωρών.
Υποχρέωση Εκφόρτωσης (LO) στη Μαύρη Θάλασσα

Στη μελέτη που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου, με επικεφαλής την MRAG Ltd, εξετάστηκε η εφαρμογή υποχρέωσης εκφόρτωσης (LO) στον Εύξεινο Πόντο (κράτη – μέλη ΕΕ, Βουλγαρία και Ρουμανία), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κυριότερων επιπτώσεων της εφαρμογής των διατάξεων της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη μικρή πελαγική και βενθοπελαγική Αλιεία (με έμφαση στο καλκάνι).

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσω μιας σειράς σκοπών / στόχων έργου, που συνοψίζονται ως εξής:

α) Ο προσδιορισμός και η περιγραφή της αλιείας της ΕΕ, σε συγκεκριμένα είδη που αλιεύονται στον Εύξεινο Πόντο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων / απορρίψεων και της οικονομικής απόδοσης αυτών των αλιευμάτων.

(β) Εκτίμηση του ποσοστού απόρριψης για την αλιεία των σχετικών ειδών, μέσω στρατηγικών συλλογής δεδομένων ή δειγματοληψίας πεδίου.

(γ) Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων που οδηγούν σε απορρίψεις των ειδών αυτών στην αλιεία του Εύξεινου Πόντου.

(δ) Προσδιορισμός ενός φάσματος περιπτώσεων στις οποίες θα μπορούσαν να ισχύουν εξαιρέσεις de minimis και διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των εξαιρέσεων de minimis μέσω παραδειγμάτων.

(ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από βιολογική, πρακτική και ελεγκτική άποψη, συμπεριλαμβανομένων προσανατολισμών στο επιθυμητό επίπεδο de minimis.

(στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την καταλληλότητα των τρεχόντων ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης (MCRS) που ισχύουν στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας στην ΕΕ.

(Πελάτης: MRAG Ltd μέσω της συμφωνίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΒΙΟΑΞΙΟΠΟΙΩ – «Παραγωγή βιομορίων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας αλιευτικά υποπροϊόντα και απορριπτόμενα αλιεύματα»
Συνεργατικό Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Το έργο BIOΑΞΙΟΠΟΙΩ στοχεύει στην αξιοποίηση αλιευτικών υποπροϊόντων και απορριπτόμενων ιχθυηρών (ΑΛΥΠΑΠΙ) που μέχρι σήμερα απορρίπτονται, μέσω της τρέχουσας εμπορικής και μεταποιητικής αλυσίδας, για την παραγωγή βιομορίων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΒΥΠΑ), όπως ζελατίνη, διάφορες μορφές κολλαγόνου, λιπαρά οξέα και ιχνοστοιχεία.

Η Κοινοπραξία αποτελείται από:

 • το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 • τον τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ
 • τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ) και
 • την εταιρεία ΝΑΥΣ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΝΑΥΣ δεσμεύεται για:

 • Την εκπόνηση ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρηματικού Σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση των υποπροϊόντων και απορριπτόμενων που προέρχονται από την αλιευτική δραστηριότητα.
 • Την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής βιομορίων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και σε μικρές επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.

(Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας).

Link: www.vioaxiopoio.gr/

Πατέντα Ιχθυοκοιτίδας

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την Ιχθυοκοιτίδα έχει απονεμηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) / Αρ. 1009469, 25-2-2019.

Η κα. Ιωάννα Αργυρού έχει ορισθεί Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της κοινωνίας επί της εφευρέσεως καθώς και του διπλώματος που χορηγήθηκε από τον ΟΒΙ.

Η ευρεσιτεχνία αποτελεί υλοποιήσιμη εφευρετική ιδέα για εμπορική και επιχειρηματική εκμετάλλευση με τον τίτλο «Ιχθυοκοιτίδα» η οποία εντίθεται εντός της θαλάσσης ως ιδιαίτερη συσκευή, η οποία αποβλέπει στην προστασία των νεαρών ιχθυοπληθυσμών των παράκτιων ιχθύων και την ως εκ τούτου διαβίωση τους σε ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που θα που θα επιζούσε. Πρόκειται περί συσκευής υποβοήθησης- προστατευόμενης ανάπτυξης των νεαρών ιχθύων από τους θηρευτές τους μέχρι το στάδιο της αυτονομίας τους.

Ως ιχθυοκοιτίδες ορίζονται μη μόνιμες κατασκευές οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς με σκοπό να υποβοηθήσουν την προστασία και την ανάπτυξη των υδάτινων βιολογικών πόρων και ιδιαίτερα του γόνου των ιχθύων, μαλακίων και λοιπών οργανισμών με οικονομική σημασία για την Ελληνική αλιεία.

Οι ιχθυοκοιτίδες κατασκευάζονται από σχοινιά και δίχτυα (με μεταβλητό άνοιγμα ματιού από 40 mm έως 500 mm) τα οποία ράβονται κατάλληλα. Οι συσκευές έχουν πυραμιδοειδή ή δενδροειδή μορφή ύψους έως οκτώ μέτρα (8 m) και τοποθετούνται σε βάθη θαλάσσης από είκοσι (15 m) έως σαράντα (40 m) μέτρα. Οι ιχθυοκοιτίδες τοποθετούνται σε ομάδες από 30-50 συσκευές σχηματίζοντας υποθαλάσσια πάρκα προστασίας ψαριών.

Οι ιχθυοκοιτίδες είναι απλές στην κατασκευή και εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές, μετακινούμενες / μη σταθερές, που μπορούν να προσφέρουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τις  συμβατικές εφαρμογές στην ανάταξη των αποθεμάτων ψαριών (τσιμεντένιους τεχνητούς υφάλους).

Οι κατασκευές αυτές μετά την εγκατάστασή τους στη θάλασσα δημιουργούν τρισδιάστατες δομές που εποικίζονται με θαλάσσια ζωή και δημιουργούν ενδιαιτήματα τα οποία προσφέρουν καταφύγιο, προστασία και τροφή σε νεαρά ψάρια. Αυτοί είναι οι παράγοντες που προσελκύουν τα ψάρια.

Η τροποποίηση των χαρακτηριστικών αυτού του βιότοπου, προκειμένου να μπορέσει να παράσχει προστασία σε νεαρά ψάρια, υποστηρίζει τα ψάρια ανάμεσα στην πελαγική φάση των ειδών και στην οριστική εγκατάστασή τους.