Καινοτόμες Λύσεις για την απόκριση σε Θαλάσσιες Προκλήσεις – Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τεχνολογικές Πλατφόρμες Πλατφόρμες ηλεκτρονικών πωλήσεων αλιευτικών προϊόντων Σχεδιασμός τεχνολογικών πάρκων Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. και πρωτοβουλίες για Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, έρευνα και τεχνολογικές εφαρμογές στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για την διάχυση της πληροφορίας και την οργάνωση συναντήσεων διαβούλευσης και δικτύωσης

Αλιεία

Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εφαρμογή έργων στον τομέα της αλιείας, στην δυναμική των αλιευτικών αποθεμάτων και σε άλλες πτυχές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών για την οικολογική αποκατάσταση μέσω της βιοχειραγώγησης Σχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών και ανάπτυξη σεναρίων για την διατύπωση στρατηγικών περιορισμού απορρίψεων στο πλαίσιο…

Υδατοκαλλιέργεια

I. Μελέτες καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Στο πλαίσιο αυτό γίνεται Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Παράκτια Ζώνη, Χαρτογράφηση των ζωνών Π.Ο.Α.Υ., Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και δημιουργία ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα εντός Π.Ο.Α.Υ. Συγκεκριμένα: Ο εντοπισμός των κατάλληλων περιοχών (χωροταξικά και περιβαλλοντικά) για την δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. σε μια συγκεκριμένη περιοχή – Θαλάσσιες και Χερσαίες Ζώνες, γίνεται…

Διαχειριστικά Σχέδια

Η ΝΑΥΣ αναλαμβάνει την Περιβαλλοντική αξιολόγηση της υπό μελέτη περιοχής, την ταυτοποίηση των ανθρωπογενών πιέσεων & δράσεων, καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων. Ο σχεδιασμός διεξάγεται μέσα από Προτάσεις – Μέτρα – Δημόσια διαβούλευση – Διαχειριστικές δράσεις με εξειδίκευση στους ακόλουθους τομείς: Προστατευόμενες περιοχές και περιοχές με ειδικό καθεστώς διατήρησης Παραποτάμια και παρόχθια ζώνη…

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, όπως: υδατοκαλλιέργεια αγροτικός τομέας τουρισμός αγροτουρισμός ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στο ανωτέρω πλαίσιο εκπονούνται Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου…